کلیپ | کلیپ تخم شتر مرغ در مایکروو بذارید چی میشهنظر خود را بیان کنید :

توجه کنید ! برای ثبت نظر باید به سوال زیر جواب دهید.حاصل جمع 9 + 9 مساویست با ؟
Please leave these two fields as-is: