نظر خود را بیان کنید :

توجه کنید ! برای ثبت نظر باید به سوال زیر جواب دهید.حاصل جمع 12 + 5 مساویست با ؟
Please leave these two fields as-is: